Cách kiểm tra tình trạng mở Port trên router

Cách kiểm tra tình trạng mở Port trên router

Cách kiểm tra tình trạng mở Port trên router

Những Port hay sử dụng (Port hay mở) trong cấu hình Router, và ta nên tránh những Port này ra.

Cách kiểm tra tình trạng mở Port trên router

 • 20 & 21 – FTP (File Transfer Protocol)
 • 22 – SSH (Secure Shell)
 • 23 – Telnet, a Remote Login Service
 • 25 – SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • 53 – DNS (Domain Name System)
 • 80 – HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 • 110 – POP3 (Post Office Protocol 3)
 • 115 – SFTP (Secure File Transfer Protocol)
 • 123 – NTP (Network Time Protocol)
 • 143 – IMAP (Internet Message Access Protocol)
 • 161 – SNMP (Simple Network Management Protocol
 • 194 – IRC (Internet Relay Chat)
 • 443 – HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
 • 465 – SMTPS (Simple Mail Transfer Protocol over SSL)
 • 554 – RTSP (Real Time Stream Control Protocol)
 • 873 – RSYNC (RSYNC File Transfer Services)
 • 993 – IMAPS (Internet Message Access Protocol over SSL)
 • 995 – POP3S (Post Office Protocol 3 over SSL)
 • 5631 – PC Anywhere

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.